Algemene voorwaarden

Januari 2023

Studio TRIX 

Kerkstraat, 6987AE Giesbeek

KvK: 71925465

BTW: NL221845835B01

Onderstaande termen worden gebruikt in deze algemene voorwaarden. De volgende betekenissen zijn hieraan gekoppeld:

Fotograaf: Studio Trix; daarnaast de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
Opdrachtgever: De persoon of personen waarmee de fotograaf een overeenkomst heeft gesloten. Daarnaast is deze persoon of personen de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
Schriftelijk: In deze algemene voorwaarden wordt ‘schriftelijk’ voornamelijk bedoeld als digitale communicatie, zoals e-mail. Te allen tijde is de opdrachtgever verantwoordelijk voor ontvangst van het digitaal verstrekte bericht of e-mail.
Offerte: Prijsopgaaf van de fotograaf aan potentiele opdrachtgever, waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
Opdracht: de dienst en/of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

Definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor iedere overeenkomst, offerte en/of aanbieding welke afgesloten is tussen de fotograaf en de opdrachtgever.
Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing wanneer er derden betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

Toepassing

Op verzoek doet de fotograaf een aanbod in de vorm van een offerte. De offerte verliest haar geldigheid 14 dagen nadat het aanbod is verstrekt.
Er kunnen veranderingen optreden in het aanbod van diensten, producten en/of prijzen. De fotograaf dient de opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen.

Aanbod

De opdrachtgever dient het aanbod schriftelijk te accepteren. Indien de opdrachtgever het nalaat om te reageren maar al eerder de indruk heeft gewekt het aanbod te accepteren, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
Na accepteren van het aanbod ontvangt de opdrachtgever van de fotograaf een factuur voor een aanbetaling op basis van het overeengekomen bedrag.
Na acceptatie kan de overeenkomst alleen nog met wederzijdse instemming gewijzigd worden. De fotograaf heeft in dat geval het recht om de overeenkomst aan te passen.
Na acceptatie van de overeenkomst ontvangt de opdrachtgever de maandelijkse nieuwbrief. Indien de opdrachtgever deze niet wil ontvangen, kan dit vooraf aangegeven worden of zich onderaan de betreffende e-mail uitschrijven.
De fotograaf heeft het recht om een opdracht na acceptatie alsnog te weigeren wanneer er nieuwe/andere informatie beschikbaar komt omtrent de opdrachtgever welke uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maakt.

Aanvaarding opdracht

De fotograaf zal de overeenkomst naar beste vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
De fotograaf spant zich in om het beste te kunnen handelen en presteren in de bestaande omstandigheden tijdens de fotoreportage. De opdrachtgever is verplicht om de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder het inlichten en instrueren van andere aanwezigen.
De opdrachtgever heeft de mogelijkheid een locatievoorstel te doen. Echter zal de definitieve keuze voor een geschikte locatie altijd in samenspraak zijn met de fotograaf. Indien gewenst kan er ook vanuit de fotograaf een locatievoorstel gedaan worden.
Wanneer de weersomstandigheden het niet toelaten om op een buitenlocatie te fotograferen, zal er in overleg met de fotograaf een nieuwe datum worden afgesproken. De fotograaf geeft in geval van slechte weeromstandigheden altijd de doorslag of de dienst door kan gaan. In geval van een bruiloft zal de opdrachtgever (eventueel in overleg met de fotograaf) voor een geschikte vervangende (binnen)locatie zorgen.
Indien er voor het fotograferen op de door de opdrachtgever gewenste locatie toestemming en/of een extra vergoeding vereist is, is de opdrachtgever verantwoordelijk om contact met betreffende locatie op te nemen of de betreffende locatie te boeken. Eventuele kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Uitvoering opdracht

De fotograaf hanteert slechts geschatte levertijden, tenzij anders overeengekomen.
De fotograaf maakt een selectie van foto’s naar eigen inzicht. Deze foto’s zullen grotendeels in kleur worden geleverd, met enkele foto’s in zwart wit naar eigen inzicht van de fotograaf.
De fotograaf levert fotobestanden na maximaal 10 weken aan maar niet eerder dan de betaling daarvoor is gedaan. Aanleveren van de foto’s wordt zowel digitaal als op USB gedaan.

Levering

Vergoeding

Indien er tussen de fotograaf en de opdrachtgever geen vergoeding is overeengekomen, wordt het reguliere tarief berekend.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, mag de fotograaf het tarief aanpassen.
Indien de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke noodzakelijk was, zal de fotograaf dit doorberekenen aan de opdrachtgever
Bedragen welke door de fotograaf genoemd zijn, zijn inclusief BTW. Tenzij anders overeengekomen. Voor ondernemers en bedrijven zijn de genoemde prijzen exclusief BTW.

De fotograaf zal voor het verschuldigde bedrag een digitale factuur verstrekken aan de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen
De betalingsverplichting is tevens geldig wanneer de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigden werkzaamheden of producten.

Betalingsvoorwaarden

Wanneer een factuur niet binnen de gegeven betalingstermijn is voldaan, kan de fotograaf, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst, wordt schriftelijk gedaan.
In het geval van ontbinding brengt de fotograaf de aanbetaling in rekening.
Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, minder dan 48 uur voorafgaand aan de afspraak, brengt de fotograaf het overeengekomen bedrag alsnog in rekening.

Annulering

Klachten over producten en/of diensten van de fotograaf dienen binnen 14 dagen nadat de klacht(en) tot stand zijn gekomen schriftelijk te worden ingediend bij de fotograaf.
Ingediende klachten zullen binnen 14 dagen door de fotograaf in behandeling genomen worden. De fotograaf zal ervoor zorgen om de opdrachtgever de best mogelijke oplossing te bieden.
De opdrachtgever kan hierbij beroep doen op een correctieronde, overige aanpassingen zijn tegen betaling van het uurtarief.
Klachten en/of bezwaren, welke zijn ingediend, schorten de betalingsverplichting niet op

Klachten

De fotograaf behoudt auteursrecht en andere rechten van gemaakt werk in het kader van de opdracht/overeenkomst.
De fotograaf houdt zich het recht om gemaakt werk te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder eigen website, portfolio, social media, drukwerk, ter publicatie in (online) tijdschriften- en nieuwsbladen en voor deelname aan wedstrijden
De opdrachtgever mag het werk van de fotograaf verveelvoudingen (voor eigen gebruik en openbaar gebruik), maar niet opnieuw bewerken. Bij openbaring van de foto’s dient de naam van de fotograaf vermeld te worden.

Auteursrecht

De fotograaf heeft het recht om het werk, gemaakt tijdens/voor de dienst/overeenkomst, te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder de eigen website, portfolio, social media en ter publicatie in (online) tijschriften en nieuwsbladen.
De fotograaf mag portretten van de opdrachtgever zonder verdere toestemming inzenden voor wedstrijden.
Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Portretrecht

De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaan is bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door de fotograaf of diens vertegenwoordiger.
De fotograaf is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kleuren op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn. Ook is de fotograaf niet aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s
De aansprakelijkheid zal nooit het bedrag overstijgen dat door de aansprakelijkheidsverzekering gedekt wordt.

Aansprakelijkheid

De fotograaf heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden door de fotograaf tijdig en schriftelijk doorgegeven aan de opdrachtgever.
Wanneer de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan de opdrachtgever de overeenkomst beëindigen tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden ingaan.

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

Het boeken van een polaroidpakket als extra op een regulier pakket houdt in dat de fotograaf met twee soorten camera's fotografeert. Het is daarom onmogelijk om hetzelfde moment met beide camera's te fotograferen; denk bijvoorbeeld aan "de kus". De fotograaf verkiest hierbij, indien mogelijk, altijd voor de professionele camera apparatuur boven de polaroidcamera.
In donkere omstandigheden functioneert de polaroidcamera minder goed dan bij (dag)licht. Het boeken van polaroidfotografie na zonsondergang of in andere donkere omstandigheden is daarom voor eigen risico.

Aanvullende voorwaarden voor alleen polaroidfotografie

Volg mijn avonturen van dichtbij Op Instagram

@Studio__Trix